Rijksoverheid

Wettenpocket Grondwet

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
25-9-2022
Downloads
6313
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Grondwet. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Grondwet  
 
Versie geldend vanaf : 30-08-2022
AMvB Aanpassingsbesluit Politiewet 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Aanpassingsbesluit Wnra  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Aanpassingsbesluit basisregistratie personen  
 
Versie geldend vanaf : 06-01-2015
AMvB Aanpassingsbesluit burgerservicenummer  
 
Versie geldend vanaf : 18-09-2009
Ministeriele-regeling Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet  
 
Versie geldend vanaf : 16-02-2008
Wet Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
Ministeriele-regeling Aanwijzing bevoegd functionarissen NVWA  
 
Versie geldend vanaf : 11-03-2021
Beleidsregel Aanwijzing strafvorderlijk optreden tegen journalisten  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2020
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit certificerende instelling Jeugdwet 2019  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2019
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit vervanging SG BZK  
 
Versie geldend vanaf : 30-10-2020
Ministeriele-regeling Algemene aanwijzingen tijdelijk certificaat jeugdbescherming en jeugdreclassering  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Ministeriele-regeling Beheersregeling documentaire informatieverzorging Infrastructuur en Waterstaat  
 
Versie geldend vanaf : 09-02-2018
Beleidsregel Beleidsregel Autoriteit woningcorporaties naar aanleiding van de wijziging van de Woningwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Beleidsregel Beleidsregel Handhavingsstrategie Inspectie Leefomgeving en Transport  
 
Versie geldend vanaf : 13-05-2021
Beleidsregel-BES Beleidsregel RCN-unit SZW toepassing arbeidsmarkttoets Wav BES Bonaire  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
Beleidsregel-BES Beleidsregel RCN-unit SZW toepassing arbeidsmarkttoets Wav BES Saba  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2021
Beleidsregel Beleidsregel last onder dwangsom Wet wegvervoer goederen overbelading  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2011
Beleidsregel Beleidsregel omtrent actieve openbaarmaking van inspectiegegevens door de NVWA  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2020
Zbo Beleidsregel ontheffing samenstellingsverklaring 2016  
 
Versie geldend vanaf : 29-04-2016
Beleidsregel Beleidsregel prioriteringsbeleid handhavingsverzoeken NVWA  
 
Versie geldend vanaf : 06-09-2022
Zbo Beleidsregelbesluit ’Van WGGA naar WG’  
 
Versie geldend vanaf : 04-01-2016
Zbo Beleidsregels CAK inkorten termijnen of niet verschuldigd zijn eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Beleidsregel Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie  
 
Versie geldend vanaf : 08-02-2019
Beleidsregel-BES Beleidsregels RCN-unit SZW uitvoering Wav BES  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2018
Zbo Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP  
 
Versie geldend vanaf : 02-10-2018
Ministeriele-regeling Benoemingsbesluit Toezichtsraad BIT  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2015
Ministeriele-regeling Benoemingsbesluit leden Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen  
 
Versie geldend vanaf : 29-04-2017
Ministeriele-regeling Benoemingsbesluit leden Transitiecommissie Sociaal Domein  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2014
Ministeriele-regeling Benoemingsbesluit leden Transitiecommissie Sociaal Domein  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2015
Ministeriele-regeling Beschikking overschrijving stukken betreffende schepen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1983
Ministeriele-regeling Beschikking vacatiegeld voor de luchtvaartexamencommissies  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
Ministeriele-regeling Beschikking vaststelling vacatiegelden adviescommissie medische verklaringen voor de luchtvaart 2004  
 
Versie geldend vanaf : 10-09-2004
Ministeriele-regeling Besluit CIO-stelsel Rijksdienst 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Besluit EFRO programmaperiode 2007–2013  
 
Versie geldend vanaf : 07-12-2012
Zbo Besluit Gedragscode Slimme meters  
 
Versie geldend vanaf : 18-05-2012
AMvB Besluit Jeugdwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Besluit Orgaanbeschrijving Regionale Service Organisaties 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Pbo Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw  
 
Versie geldend vanaf : 15-07-2007
Ministeriele-regeling Besluit Taakomschrijving Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
 
Versie geldend vanaf : 19-02-2022
Ministeriele-regeling Besluit Taakverdeling Minister/Staatssecretaris VWS  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2007
Ministeriele-regeling Besluit Vergoeding voorzitter en leden Garantiewetcommissie (Vacatiegeldenbesluit)  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2006
Ministeriele-regeling Besluit aanvullende tijdelijke voorziening voor de periode dat Minister B. van ‘t Wout zijn taken als Minister van Economische Zaken en Klimaat niet kan uitoefenen  
 
Versie geldend vanaf : 03-06-2021
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing College bescherming persoonsgegevens voor toezicht verwerking persoonsgegevens door overheidsdiensten (ex bijlage III, bijlage A, § 3, onder a, uitvoeringsverordening (EU) 2016/1250)  
 
Versie geldend vanaf : 15-11-2016
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering prestatiebekostiging forensische zorg)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing grenscontroleposten en controlepunten officiële controleverordening dierlijk, levensmiddelen en fyto  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2021
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing inzake verlenging termijn en uitbreiding reikwijdte beleidsregel Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2017
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing leden Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2016
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing lidstaten in verband met reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen  
 
Versie geldend vanaf : 11-08-2021
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing methoden of producten ex voorschrift 5.1.7 bijlage 2 Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater  
 
Versie geldend vanaf : 24-01-2018
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthouders ILT interbestuurlijk toezicht  
 
Versie geldend vanaf : 05-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking taak Staatssecretaris Veiligheid en Justitie  
 
Versie geldend vanaf : 29-12-2010
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking taak Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2017
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking taak Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 03-09-2019
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking taak waarmee Staatssecretaris Veiligheid en Justitie, dr. K.H.D.M. Dijkhoff, in het bijzonder zal zijn belast  
 
Versie geldend vanaf : 16-10-2015
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking taken Staatssecretarissen van Financiën  
 
Versie geldend vanaf : 04-02-2022
Ministeriele-regeling Besluit benoeming en vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Bioraffinage  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2010
Ministeriele-regeling Besluit benoeming leden Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang  
 
Versie geldend vanaf : 08-02-2017
Ministeriele-regeling Besluit benoeming voorzitter kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde en vaststelling vergoeding  
 
Versie geldend vanaf : 22-07-2020
KB Besluit bepalingen Kabinet van de Koning  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
KB Besluit betreffende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (1994)  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-1994
KB Besluit betreffende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (2002)  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2002
KB Besluit betreffende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (2003)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2003
Ministeriele-regeling Besluit bevoegdheidverlening Inspecteur- Generaal Leefomgeving en Transport  
 
Versie geldend vanaf : 09-02-2018
Ministeriele-regeling Besluit bezoldiging Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel  
 
Versie geldend vanaf : 24-02-2015
AMvB Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Nederlandse Kustwacht 2019  
 
Versie geldend vanaf : 20-05-2022
KB Besluit coördinatie civiele verdediging en taakverdeling departementen  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-1971
KB Besluit departementale herindeling (klimaat)  
 
Versie geldend vanaf : 04-04-2018
KB Besluit departementale herindeling Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2015
KB Besluit departementale herindeling buitenlandse handel  
 
Versie geldend vanaf : 09-11-2012
KB Besluit departementale herindeling coördinatie van vermindering administratieve lasten voor het bedrijfsleven  
 
Versie geldend vanaf : 20-10-2010
KB Besluit departementale herindeling doorvaart en medegebruik van windparken op de Noordzee  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
KB Besluit departementale herindeling energie en de Nederlandse Emissieautoriteit  
 
Versie geldend vanaf : 27-11-2010
KB Besluit departementale herindeling grotestedenbeleid  
 
Versie geldend vanaf : 22-02-2007
KB Besluit departementale herindeling innovatie  
 
Versie geldend vanaf : 20-10-2010
KB Besluit departementale herindeling integratie en inburgering  
 
Versie geldend vanaf : 09-11-2012
KB Besluit departementale herindeling integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden  
 
Versie geldend vanaf : 22-02-2007
KB Besluit departementale herindeling inzake jeugd en gezin  
 
Versie geldend vanaf : 20-10-2010
KB Besluit departementale herindeling kinderopvang  
 
Versie geldend vanaf : 20-10-2010
KB Besluit departementale herindeling kindregelingen  
 
Versie geldend vanaf : 20-10-2010
KB Besluit departementale herindeling m.b.t. coördinatie uitvoeringswerkzaamheden uit richtlijn nr. 2005/36/EG betreffende erkenning van beroepskwalificaties (PbEU, L 255)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
KB Besluit departementale herindeling m.b.t. de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor  
 
Versie geldend vanaf : 16-01-2019
KB Besluit departementale herindeling m.b.t. elektrisch vervoer  
 
Versie geldend vanaf : 24-02-2018
KB Besluit departementale herindeling m.b.t. maatschappelijke stage  
 
Versie geldend vanaf : 03-11-2017
KB Besluit departementale herindeling maatschappelijke diensttijd  
 
Versie geldend vanaf : 19-01-2022
KB Besluit departementale herindeling met betrekking tot dierproeven  
 
Versie geldend vanaf : 19-01-2013
KB Besluit departementale herindeling met betrekking tot generieke digitale overheid voor bedrijven  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2017
KB Besluit departementale herindeling met betrekking tot het groen onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 05-11-2017
KB Besluit departementale herindeling met betrekking tot visa lang verblijf  
 
Versie geldend vanaf : 21-06-2013
KB Besluit departementale herindeling publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie  
 
Versie geldend vanaf : 07-03-2013
KB Besluit departementale herindeling rijksvastgoed  
 
Versie geldend vanaf : 09-11-2012
KB Besluit departementale herindeling ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, Omgevingswet en Kadaster  
 
Versie geldend vanaf : 05-11-2017
KB Besluit departementale herindeling schuldbemiddeling  
 
Versie geldend vanaf : 13-11-2019
KB Besluit departementale herindeling taken Wet op de architectentitel en titelbescherming architect en stedenbouwkundige  
 
Versie geldend vanaf : 22-03-2018
KB Besluit departementale herindeling veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 20-10-2010
KB Besluit departementale herindeling versterking en perspectief Groningen  
 
Versie geldend vanaf : 19-01-2022
KB Besluit departementale herindeling versterking gebouwen en toekomstbestendig maken Groningen  
 
Versie geldend vanaf : 13-11-2019
KB Besluit departementale herindeling vreemdelingenzaken (2010)  
 
Versie geldend vanaf : 20-10-2010
KB Besluit departementale herindeling vreemdelingenzaken (2012)  
 
Versie geldend vanaf : 09-11-2012
Ministeriele-regeling Besluit directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied tot vaststelling waarnemingsregeling  
 
Versie geldend vanaf : 16-03-2022
AMvB Besluit elektronisch procederen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
AMvB Besluit gebruik burgerservicenummer door Slachtofferhulp Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
AMvB Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
KB Besluit herindeling departementale taak met betrekking tot openluchtrecreatie  
 
Versie geldend vanaf : 18-11-1982
KB Besluit herindeling departementale taken (Biza)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1997
KB Besluit herindeling departementale taken met betrekking tot het wetenschapsbeleid en het technologiebeleid  
 
Versie geldend vanaf : 06-09-1983
KB Besluit herindeling met betrekking tot vastgoed defensie  
 
Versie geldend vanaf : 24-01-2015
KB Besluit herindeling ministeriële taak (verstrekken van rijksbijdragen aan gemeenten ten behoeve van de inburgering van nieuwkomers en oudkomers)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2003
KB Besluit herindeling ministeriële taak Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening  
 
Versie geldend vanaf : 18-01-2020
KB Besluit herindeling ministeriële taak m.b.t. particuliere residentiële jeugdhulpverlening  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1987
KB Besluit herindeling ministeriële taak m.b.t. zorg voor de veiligheid van apparatuur, bij het gebruik waarvan elektriciteit of gas wordt gebezigd  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-1989
KB Besluit herindeling ministeriële taak mbt de Economische Controledienst  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-1999
KB Besluit herindeling ministeriële taak mbt tolkencentra  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-1996
KB Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot coördinatie integratiebeleid minderheden  
 
Versie geldend vanaf : 09-08-2002
KB Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot de zorg voor voorzieningen van gehandicapten  
 
Versie geldend vanaf : 09-08-2002
KB Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot kinderopvang  
 
Versie geldend vanaf : 09-08-2002
KB Besluit herindeling ministeriële taak recuperatie weggevoerde kunstvoorwerpen  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-1988
KB Besluit herindeling ministeriële taak specifieke internaten van binnenschippers en kermisexploitanten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1987
KB Besluit herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot opvang van asielzoekers  
 
Versie geldend vanaf : 16-09-1994
KB Besluit herindeling van departementale taken  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2000
KB Besluit herindeling van een aantal departementale taken  
 
Versie geldend vanaf : 11-11-1982
KB Besluit herverdeling taken van een aantal departementen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1983
KB Besluit houdende naamswijziging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 06-08-1998
KB Besluit houdende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2006
KB Besluit houdende overdracht van de zorg voor de Kernenergiewet  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-1999
KB Besluit houdende overdracht zorg voor Wet op de kansspelen  
 
Versie geldend vanaf : 04-03-2005
KB Besluit houdende overdracht zorg voor het quotumbeleid voor uitgenodigde vluchtelingen  
 
Versie geldend vanaf : 09-06-2000
AMvB Besluit houdende regels non-activiteitswedde rijksambtenaren lid van de Staten-Generaal of het Europees Parlement  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit houdende vaststelling van een regeling tot toekenning van een uitkering wegens ontslag op grond van artikel 99a van het Reglement van de Buitenlandse Dienst 1951  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-1969
KB Besluit houdende wijziging in de taakverdeling door overgang van de Buitenlandse Inlichtingendienst van het departement van Algemene Zaken naar dat van Defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1971
Ministeriele-regeling Besluit instelling Adviescommissie tot benoeming leden Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit instelling Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing Infrastructuur en Waterstaat  
 
Versie geldend vanaf : 09-02-2019
Ministeriele-regeling Besluit instelling Hoofddirecteur Bedrijfsvoering en tevens houdende wijziging van het Organisatiebesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 17-06-2021
KB Besluit instelling Koninklijke Luchtmacht  
 
Versie geldend vanaf : 16-04-1953
KB Besluit instelling Ministerie van Algemene Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 13-10-1947
Ministeriele-regeling Besluit instelling begeleidingscommissie fenomeenonderzoek ernstige ordeverstoringen bij grootschalige evenementen en gebeurtenissen  
 
Versie geldend vanaf : 19-06-2010
KB Besluit instelling departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk  
 
Versie geldend vanaf : 13-05-1965
KB Besluit instelling departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en naamsverandering departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
 
Versie geldend vanaf : 18-08-1971
KB Besluit instelling departementen van onderwijs, kunsten en wetenschappen en van arbeid  
 
Versie geldend vanaf : 27-09-1918
KB Besluit instelling ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
 
Versie geldend vanaf : 05-11-2017
AMvB Besluit integratie-uitkering WUW-middelen gemeentefonds  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
Ministeriele-regeling Besluit intrekking Besluit beperking openbaarheid archief Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting van het voormalig ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, (1947) 1982–1993 (1996)  
 
Versie geldend vanaf : 05-11-2011
AMvB Besluit langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders Woningwet en WNT  
 
Versie geldend vanaf : 29-07-2022
Zbo Besluit mandaat en machtiging voorzitter en andere leden CBP  
 
Versie geldend vanaf : 29-04-2006
Ministeriele-regeling Besluit mandaat inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport en aanwijzing toezichthouders Wet precursoren voor explosieven  
 
Versie geldend vanaf : 14-07-2016
Zbo Besluit mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging Dienst NEa  
 
Versie geldend vanaf : 24-11-2021
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging SodM 2021  
 
Versie geldend vanaf : 22-04-2022
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019  
 
Versie geldend vanaf : 31-08-2022
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019  
 
Versie geldend vanaf : 20-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging Nederlandse Emissieautoriteit 2021  
 
Versie geldend vanaf : 16-10-2021
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013  
 
Versie geldend vanaf : 15-05-2021
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat inzake luchthavens 2014  
 
Versie geldend vanaf : 11-05-2019
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging functionarissen programma Zuidasdok  
 
Versie geldend vanaf : 15-05-2021
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging portfolio assetmanager Rijkswaterstaat  
 
Versie geldend vanaf : 04-11-2020
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging projectmanager Modernisering Objecten Bediening Zeeland (MOBZ)  
 
Versie geldend vanaf : 25-09-2014
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2022
Ministeriele-regeling-BES Besluit mandaatverlening aan korpschef KPBES en algemeen commandant brandweer BES 2012  
 
Versie geldend vanaf : 07-07-2012
Ministeriele-regeling Besluit mandaatverlening, machtiging en tekenbevoegdheid Algemene verordening gegevensbescherming 2018  
 
Versie geldend vanaf : 12-06-2018
Ministeriele-regeling Besluit mandaatverlening, machtiging en tekenbevoegdheid Algemene verordening gegevensbescherming SSO Organisatie en Personeel 2018  
 
Versie geldend vanaf : 06-07-2018
Ministeriele-regeling Besluit mandatering aan ILT van handhavingsbevoegdheden en aanwijzing toezichthouders op het terrein van BZK-wetgeving  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
KB Besluit naamswijziging ministerie van Economische Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
KB Besluit naamswijziging ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
KB Besluit naamswijziging ministerie van Infrastructuur en Milieu  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
KB Besluit naamswijziging ministerie van Justitie  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2010
KB Besluit naamswijziging ministerie van Veiligheid en Justitie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
KB Besluit nadere uitwerking herindeling van een aantal departementale taken  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-1982
KB Besluit nadere vaststelling grondslag ontbinding Tweede Kamer der Staten-Generaal  
 
Versie geldend vanaf : 17-11-2006
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat Autoriteit woningcorporaties  
 
Versie geldend vanaf : 11-06-2020
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat Nederlandse vertegenwoordigingen  
 
Versie geldend vanaf : 25-03-2016
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat Wet precursoren voor explosieven  
 
Versie geldend vanaf : 11-06-2020
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Inspectie Leefomgeving en Transport handhavingsbevoegdheden op het terrein van BZK-wetgeving  
 
Versie geldend vanaf : 11-06-2020
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging NCG 2022  
 
Versie geldend vanaf : 23-06-2022
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging adviseur Regie aanpak regionale knelpunten en regio deals van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2017  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2017
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019  
 
Versie geldend vanaf : 26-09-2020
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2022  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2022
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Dienst ICT Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Dienst Nederlandse Emissieautoriteit van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019  
 
Versie geldend vanaf : 29-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019  
 
Versie geldend vanaf : 15-06-2022
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Bedrijfsvoering van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019  
 
Versie geldend vanaf : 29-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Bestuurlijke en Politieke Zaken van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019  
 
Versie geldend vanaf : 12-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Bureau Bestuursraad van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2019
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Communicatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Communicatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019  
 
Versie geldend vanaf : 29-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Europese en Internationale Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019  
 
Versie geldend vanaf : 29-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019  
 
Versie geldend vanaf : 21-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019  
 
Versie geldend vanaf : 19-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2022  
 
Versie geldend vanaf : 17-08-2022
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor het Centraal Planbureau van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019  
 
Versie geldend vanaf : 25-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor het PDG Stikstof van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2019
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor het directoraat-generaal Agro van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019  
 
Versie geldend vanaf : 19-03-2019
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor het directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019  
 
Versie geldend vanaf : 14-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor het directoraat-generaal Economie en Digitalisering van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2022  
 
Versie geldend vanaf : 15-09-2022
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor het directoraat-generaal Klimaat en Energie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor het directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019  
 
Versie geldend vanaf : 03-07-2021
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor het programmadirectoraat-generaal Groningen en Ondergrond van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2022  
 
Versie geldend vanaf : 23-09-2022
Ministeriele-regeling Besluit ondermandatering competentie tot behandeling van verzoeken tot ‘onderlinge overlegprocedure’  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
KB Besluit ontbinding Eerste Kamer der Staten-Generaal  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-1995
KB Besluit ontbinding Tweede Kamer der Staten-Generaal 2010  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2010
KB Besluit ontbinding Tweede Kamer der Staten-Generaal 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2012
KB Besluit ontbinding Tweede Kamer der Staten-Generaal 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2017
KB Besluit ontbinding Tweede Kamer der Staten-Generaal 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2021
KB Besluit opheffing Bureau Bijzondere Uitkeringen  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-1983
KB Besluit opheffing Departement van Zaken Overzee  
 
Versie geldend vanaf : 24-07-1963
KB Besluit opheffing ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en instelling ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie  
 
Versie geldend vanaf : 20-10-2010
KB Besluit opheffing ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat en instelling ministerie van Infrastructuur en Milieu  
 
Versie geldend vanaf : 20-10-2010
AMvB Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied physician assistant  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2018
KB Besluit organisatie geneeskundig deel rampenbestrijding  
 
Versie geldend vanaf : 12-01-1994
KB Besluit overbrenging aangelegenheden betreffende Indonesische pensioenen van het departement van Buitenlandse Zaken naar het departement van Binnenlandse Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1967
KB Besluit overbrenging aangelegenheden betreffende de doelmatige organisatie in de rijksdienst van het departement van Financiën naar het departement van Binnenlandse Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-1965
KB Besluit overbrenging aangelegenheden betreffende enige instellingen van het Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk naar het Departement van Onderwijs en Wetenschappen  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-1967
KB Besluit overbrenging aangelegenheden woonschepen naar het departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1971
KB Besluit overbrenging monsteringswerkzaamheden en Waterschoutsambten te Amsterdam en Rotterdam van het Departement van Justitie naar Verkeer en Waterstaat  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1978
KB Besluit overbrenging zorg huisvesting woonwagenbevolking van departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk naar departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening  
 
Versie geldend vanaf : 24-09-1980
KB Besluit overbrenging zorg voordeel Woonwagenwet van Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer naar Ministerie van Binnenlandse Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 15-05-1985
KB Besluit overdracht bevoegdheden ingevolge de Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers van de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de Minister van Maatschappelijk Werk  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-1960
KB Besluit overdracht centrale organisatie toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-1981
KB Besluit overdracht coördinatie emancipatiebeleid van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
 
Versie geldend vanaf : 11-09-1981
KB Besluit overdracht departementale taak Spoorwegpensioenwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-1993
KB Besluit overdracht primaire verantwoordelijkheid voor zorg destructiebeleid  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2001
KB Besluit overdracht van de departementale taak met betrekking tot het beheer van de staatswateren  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-1987
KB Besluit overdracht zorg Pandhuiswet 1910  
 
Versie geldend vanaf : 25-06-2010
KB Besluit overdracht zorg filmstimuleringsbeleid  
 
Versie geldend vanaf : 13-07-2005
KB Besluit overdracht zorg voor het beleid inzake buisleidingen  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2006
KB Besluit overdracht zorg voor planbureaufunctie voor milieu en natuur, het Milieu- en Natuurplanbureau en het beheer daarvan  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2006
KB Besluit overgang Directoraat-Generaal van het Rijksloodswezen van Defensie naar Verkeer en Waterstaat  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1980
KB Besluit overgang beheersverantwoordelijkheid over het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1998
KB Besluit overgang dienst van het Kadaster en de Openbare Registers van het Ministerie van Financiën naar het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening  
 
Versie geldend vanaf : 21-06-1973
KB Besluit overgang kernfysische dienst van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 21-11-2003
KB Besluit overgang zorg Nationaal Noodnet  
 
Versie geldend vanaf : 19-08-2009
KB Besluit overgang zorg voor het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
AMvB Besluit participatiebudget  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Besluit project afbouw IBS  
 
Versie geldend vanaf : 06-07-2006
Ministeriele-regeling Besluit project afbouw IBS 2007  
 
Versie geldend vanaf : 10-05-2007
AMvB Besluit rechtspositie leden Autoriteit persoonsgegevens  
 
Versie geldend vanaf : 06-06-2019
KB Besluit regeling archief Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1983
AMvB Besluit regeling overdracht zorg voor reiswezen van het departement van Financiën aan Binnenlandse Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-1959
KB Besluit taak Departement van Verkeer en Waterstaat vervoer, in-, uit- en doorvoer, verkoop en opslag van buskruit en andere licht ontvlambare of ontplofbare stoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1956
Ministeriele-regeling Besluit taak RVB 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Besluit taakverdeling Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022  
 
Versie geldend vanaf : 04-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit taken Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat  
 
Versie geldend vanaf : 19-01-2022
AMvB Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2018
Ministeriele-regeling Besluit tekenbevoegdheid vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken AIVD 2020  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2020
Ministeriele-regeling Besluit tekenbevoegdheid vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken BZK 2020  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2020
KB Besluit tijdelijke herindeling ministeriële taken in geval van een terroristische dreiging met een urgent karakter  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
KB Besluit tijdelijke voorzieningen voor de periode dat Minister B. van ’t Wout zijn taken als Minister van Economische Zaken en Klimaat niet kan uitoefenen  
 
Versie geldend vanaf : 28-05-2021
KB Besluit tijdelijke voorzieningen voor periode dat minister drs. K.H. Ollongren niet haar taken als Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Vice-Minister-President kan uitoefenen  
 
Versie geldend vanaf : 11-11-2019
KB Besluit toekenning vaste beloning aan de voorzitter en de leden van de Adviescommissie Jeugdvoorlichting WOII-heden  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
KB Besluit toekenning vaste beloning aan voorzitter en leden Adviescollege besteding Nederlandse bijdrage aan het Nazi Persecutee Relief Fund  
 
Versie geldend vanaf : 15-09-1999
KB Besluit toekenning vaste beloning aan voorzitter en leden van Adviescollege besteding vierde tranche  
 
Versie geldend vanaf : 07-07-1999
KB Besluit toekenning vaste beloning leden Commissie Integraal Toezicht Terugkeer  
 
Versie geldend vanaf : 25-07-2008
KB Besluit toekenning vaste beloning leden Commissie van Toezicht Terugkeer  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-2006
KB Besluit toekenning vaste beloning leden werkgroep bevordering diversiteit in het burgemeestersambt  
 
Versie geldend vanaf : 09-10-2008
KB Besluit toekenning vaste beloning voorzitter en leden referendumcommissie  
 
Versie geldend vanaf : 22-04-2005
KB Besluit toevoeging aangelegenheden bezitsvorming en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie aan het departement van Binnenlandse Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 26-11-1956
KB Besluit uitwerking herindeling van ministeriële taak inzake opvang van asielzoekers  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-1994
Ministeriele-regeling Besluit vacatiegeld Algemene Commissie Administratieve Lasten Burgers  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2005
Ministeriele-regeling Besluit vacatiegeld Raad van Advies College bescherming persoonsgegevens  
 
Versie geldend vanaf : 15-11-2001
Ministeriele-regeling Besluit vacatiegeld leden kamers Commissie Integraal Toezicht Terugkeer  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2008
Ministeriele-regeling Besluit vacatiegelden Adviescommissie benoemingen politie  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2004
KB Besluit vaste beloning COGEM  
 
Versie geldend vanaf : 22-06-2007
Ministeriele-regeling Besluit vaste beloning CTBP-O  
 
Versie geldend vanaf : 12-11-2004
KB Besluit vaste beloning Landelijke geschillencommissie samenwerkingsverbanden WSNS  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
KB Besluit vaste beloning V.W.S.-commissie bezwaarschriften Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
KB Besluit vaste beloning adviescommissie arbeidsvoorwaardenoverleg gesubsidieerde sectoren cultuur  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
KB Besluit vaste beloning restitutiecommissie  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2007
KB Besluit vaste beloning voorzitter COS  
 
Versie geldend vanaf : 14-09-2007
KB Besluit vaste beloning voorzitter Kennisplatform EVM&G  
 
Versie geldend vanaf : 11-07-2007
KB Besluit vaste beloning voorzitter Stuurgroep Nationaal Historisch Museum  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2008
Ministeriele-regeling Besluit vaste vergoeding Programmaraad  
 
Versie geldend vanaf : 18-01-2009
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling aanvang overgangstermijnen aangaande registratie jeugd- en gezinsprofessionals in kwaliteitsregister jeugd  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2017
KB Besluit vaststelling beloning voorzitter en leden Taskforce DeeltijdPlus  
 
Versie geldend vanaf : 23-05-2008
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling bewaartermijn logging  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet, bedoeld in artikel 10, derde lid, Drinkwaterwet, voor 2012 en 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2011
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling maximaal toegestane aandeel eigen vermogen, bedoeld in artikel 10, tweede lid, Drinkwaterwet, en van gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet, voor 2016 en 2017  
 
Versie geldend vanaf : 14-10-2015
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling maximaal toegestane aandeel eigen vermogen, ex artikel 10, tweede lid, Drinkwaterwet, voor 2018 en 2019  
 
Versie geldend vanaf : 26-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling maximaal toegestane aandeel eigen vermogen, ex artikel 10, tweede lid, Drinkwaterwet, voor 2020 en 2021  
 
Versie geldend vanaf : 02-11-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling maximaal toegestane aandeel eigen vermogen, ex. artikel 10, tweede lid, Drinkwaterwet, voor 2022 tot met 2024  
 
Versie geldend vanaf : 30-10-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris Veiligheid en Justitie  
 
Versie geldend vanaf : 29-11-2012
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris van Defensie  
 
Versie geldend vanaf : 07-12-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris van Defensie  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2022
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris van Financiën  
 
Versie geldend vanaf : 30-12-2010
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling taakomschrijving staatssecretaris van Buitenlandse Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2011
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling taken Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 2022  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2022
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vacatiegeld leden Commissie feitenonderzoek uitzettingen naar de Democratische Republiek Congo  
 
Versie geldend vanaf : 14-09-2005
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding commissies lange termijn energieonderzoek, nieuw energieonderzoek en korte termijn energieonderzoek  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2008
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding leden Adviescommissie Architectuurprijsvraag  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2006
AMvB Besluit vaststelling vergoeding motorrijtuigenbelasting oorlogsgetroffenen  
 
Versie geldend vanaf : 24-11-1995
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Creative Challenge Call  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2006
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Innovatieve Zeescheepsbouw  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2007
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie energiedemonstratieprojecten en energietransitie-experimenten  
 
Versie geldend vanaf : 17-08-2008
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie groeifaciliteit  
 
Versie geldend vanaf : 07-09-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie innovatieprogramma Food and Nutrition Delta  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2007
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie ondernemerschap en onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2007
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Deelcommissie programma samenwerking opkomende markten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2006
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Verificatiecommissie monitoring en evaluatie Programma Near Shore Windpark  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2006
KB Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden toetsingscommissie ex artikel 73 Wet werk en bijstand  
 
Versie geldend vanaf : 24-08-2005
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden van de Adviescommissie Boegbeeldprogramma  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden van de Adviescommissie Smart Mix  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden van de Adviescommissie innoWATOR  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2007
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoedingen voorzitter en leden Comité van experts subsidieregeling ESF 2007–2013/Actie E  
 
Versie geldend vanaf : 12-03-2010
Ministeriele-regeling Besluit vergoeding voorzitters en leden Nationaal Thematische Netwerken ESF EQUAL  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2008
AMvB Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit vergoedingen arrestantenzorg politie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit verlening machtiging aan Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 22-06-2016
Ministeriele-regeling Besluit verlening ondertekeningsmandaat DGPOL 2018  
 
Versie geldend vanaf : 06-12-2018
AMvB Besluit vermindering verhuurderheffing 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
KB Besluit wijziging beleidsterreinen met de aangelegenheden Minister zonder portefeuille  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2007
KB Besluit wijziging naam Departement voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1953
KB Besluit wijziging regeling coördinatie civiele verdediging en taakverdeling departementen  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-1971
KB Besluit wijziging taak Departementen van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-1952
KB Besluit wijziging taak departementen van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening  
 
Versie geldend vanaf : 15-06-1965
KB Besluit wijziging taak departementen van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid en van Verkeer en Waterstaat  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-1964
KB Besluit wijziging taakverdeling departement van Defensie en Algemene Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-1972
KB Besluit wijziging taakverdeling departementen  
 
Versie geldend vanaf : 24-07-1963
KB Besluit wijziging taakverdeling van departementen  
 
Versie geldend vanaf : 22-09-1971
KB Besluit wijziging taakverdeling, samenvoeging en naamswijziging van departementen  
 
Versie geldend vanaf : 18-06-1959
Ministeriele-regeling Besluit zak- en kleedgeld voor ter beschikking gestelden en anderszins verpleegden  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2000
KB Besluit, toekenning vaste beloning aan de voorzitter en de leden van het Adviescollege uitvoering wetten voor oorlogsgetroffenen  
 
Versie geldend vanaf : 04-06-1999
Zbo Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2019
KB Coördinatiebesluit organisatie, bedrijfsvoering en informatiesystemen rijksdienst  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Drinkwaterbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Ministeriele-regeling Drinkwaterregeling  
 
Versie geldend vanaf : 07-10-2021
Ministeriele-regeling EZ-intrekkingsregeling 2005  
 
Versie geldend vanaf : 26-06-2005
Ministeriele-regeling Erkenningsregeling penitentiair programma 2004  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
KB Herindelingsbesluit telecommunicatie- en postbeleid  
 
Versie geldend vanaf : 09-08-2002
Ministeriele-regeling Instelling Ministeriële Commissie Staatkundige Vernieuwing  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-1994
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Adviescollege ICT-toetsing  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2020
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie besluitvorming stemmachines  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2007
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie regeldruk bedrijven  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2008
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Expertgroep toetsen PO  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2022
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport  
 
Versie geldend vanaf : 16-06-2019
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Ministeriële Commissie Crisisbeheersing 2016  
 
Versie geldend vanaf : 13-09-2016
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur (Instellingsbesluit NAVI)  
 
Versie geldend vanaf : 21-09-2008
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Raad voor Europese en Internationale Aangelegenheden  
 
Versie geldend vanaf : 16-02-1996
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit adviescommissie diversiteit en inclusie in onderwijs en onderzoek  
 
Versie geldend vanaf : 14-10-2021
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit beoordelingscommissie technisch vmbo 2018–2023  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2018
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit commissie integriteit Financiën  
 
Versie geldend vanaf : 27-04-2021
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit ministeriële commissie voor marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit  
 
Versie geldend vanaf : 22-01-1995
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit ministeriële commissie voor wetgevingsbeleid en rechtshandhaving  
 
Versie geldend vanaf : 10-04-1994
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit multidisciplinair interventieteam  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-2021
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit programmadirectoraat-generaal Samenleving en COVID-19  
 
Versie geldend vanaf : 05-12-2020
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit raad voor Koninkrijksrelaties  
 
Versie geldend vanaf : 19-12-2007
Ministeriele-regeling Intrekkingsregeling BZK 2004  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2005
Ministeriele-regeling Machtigingsbesluit RCN-unit SZW 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Mandaat projectdirectie Leren en Werken  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2009
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit 2002 Wet op het consumentenkrediet  
 
Versie geldend vanaf : 03-03-2002
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit AIVD 2021  
 
Versie geldend vanaf : 16-06-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit BZK 2022  
 
Versie geldend vanaf : 20-01-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit College van procureurs-generaal, beheer OM 2016  
 
Versie geldend vanaf : 30-07-2016
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit DGVZ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015  
 
Versie geldend vanaf : 22-04-2016
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Directoraten-Generaal Belastingdienst, Toeslagen en Douane 2021  
 
Versie geldend vanaf : 19-03-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit NFI 2020  
 
Versie geldend vanaf : 18-12-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Raad voor de Kinderbescherming 2022  
 
Versie geldend vanaf : 27-07-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2020  
 
Versie geldend vanaf : 04-03-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Voorzitter Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2012
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Wet op het consumentenkrediet  
 
Versie geldend vanaf : 31-05-2001
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit directie Personeel en Organisatie 2018  
 
Versie geldend vanaf : 08-06-2018
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit kwartiermaker inspectie op de domeinen belastingen, toeslagen en douane  
 
Versie geldend vanaf : 04-09-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit landelijk commandant USAR.NL  
 
Versie geldend vanaf : 04-02-2016
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit midden manager Divisie Individuele Zaken 2016  
 
Versie geldend vanaf : 27-05-2016
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2010
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009  
 
Versie geldend vanaf : 29-07-2010
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009  
 
Versie geldend vanaf : 29-07-2010
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009  
 
Versie geldend vanaf : 29-07-2010
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009  
 
Versie geldend vanaf : 29-07-2010
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2010
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009  
 
Versie geldend vanaf : 13-11-2010
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit plaatsvervanger directeur-generaal Toeslagen 2021  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2021
Ministeriele-regeling Mandaatregeling DRB Veiligheid en Justitie 2013  
 
Versie geldend vanaf : 16-10-2013
Ministeriele-regeling Mandaatregeling DRC Veiligheid en Justitie 2013  
 
Versie geldend vanaf : 16-10-2013
Ministeriele-regeling Mandaatregeling DVB Veiligheid en Justitie 2013  
 
Versie geldend vanaf : 30-01-2015
Ministeriele-regeling Mandaatregeling FBC Veiligheid en Justitie 2013  
 
Versie geldend vanaf : 16-10-2013
Ministeriele-regeling Mandaatregeling SG-cluster Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013  
 
Versie geldend vanaf : 08-10-2019
Ministeriele-regeling Mandaatregeling beheer College voor de rechten van de mens 2014  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2014
Ministeriele-regeling Mandaatregeling beheer openbaar ministerie 2012  
 
Versie geldend vanaf : 14-08-2012
Ministeriele-regeling-BES Mandaatregeling korpsbeheer politie en brandweer BES 2012  
 
Versie geldend vanaf : 07-07-2012
Ministeriele-regeling Mandaatregeling onroerende zaken Ministerie van Buitenlandse Zaken buiten Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 25-04-2020
Ministeriele-regeling Mandaatregeling pSG-cluster Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013  
 
Versie geldend vanaf : 20-03-2013
KB Naamswijziging ministerie LNV  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2003
Ministeriele-regeling OCW-intrekkingsregeling 2004  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2004
Ministeriele-regeling OCW-intrekkingsregeling 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2008
Ministeriele-regeling Ondermandaatbesluit Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 2015  
 
Versie geldend vanaf : 02-07-2016
Ministeriele-regeling Ondermandaatbesluit Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2022
Zbo Ondermandaatbesluit directie Nederlandse emissieautoriteit Infrastructuur en Milieu 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Ministeriele-regeling Ondermandaatbesluit directie Uitvoering en Decentraal Advies en Control  
 
Versie geldend vanaf : 14-07-2022
Ministeriele-regeling Ondermandaatbesluit directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 22-03-2019
Ministeriele-regeling Ondermandaatbesluit directoraat-generaal Milieu en Internationaal  
 
Versie geldend vanaf : 22-03-2019
Ministeriele-regeling Ondermandaatbesluit directoraat-generaal Mobiliteit  
 
Versie geldend vanaf : 22-03-2019
Ministeriele-regeling Ondermandaatbesluit directoraat-generaal Water en Bodem  
 
Versie geldend vanaf : 22-03-2019
Ministeriele-regeling Opheffingsbesluit Ministeriële Commissie Noordzee Aangelegenheden (MICONA)  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-1996
Ministeriele-regeling-BES Organisatie- en mandaatbesluit BZK-BES 2012  
 
Versie geldend vanaf : 04-07-2012
Ministeriele-regeling Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat  
 
Versie geldend vanaf : 23-06-2021
Ministeriele-regeling Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2020  
 
Versie geldend vanaf : 03-06-2022
Ministeriele-regeling Organisatie-, Mandaat- en Volmachtbesluit directie BO SZW 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Organisatie-, Mandaat- en Volmachtbesluit directie CIV SZW 2020  
 
Versie geldend vanaf : 05-06-2020
Ministeriele-regeling Organisatie-, Mandaat- en Volmachtsbesluit DSU 2019  
 
Versie geldend vanaf : 11-11-2020
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit ASEA 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit AV 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit DG Werk 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit G&VW 2019  
 
Versie geldend vanaf : 16-09-2021
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit IZ 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit KO 2019  
 
Versie geldend vanaf : 25-07-2019
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit OBP 2017  
 
Versie geldend vanaf : 05-06-2020
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Rijksschoonmaakorganisatie 2019  
 
Versie geldend vanaf : 09-09-2021
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2022
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit UAW 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit WBJA 2015  
 
Versie geldend vanaf : 09-01-2021
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit afdeling BSB-SZI 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Analyse, Programmering en Strategie 2017  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2022
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Communicatie 2011  
 
Versie geldend vanaf : 08-04-2021
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Financieel-Economische Zaken 2020  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2020
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Informatievoorziening 2022  
 
Versie geldend vanaf : 25-06-2022
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Meldingen en Verzoeken 2022  
 
Versie geldend vanaf : 25-06-2022
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Opsporing 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Participatie en Decentrale Voorzieningen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Samenleving en Integratie 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Stelsel en Volksverzekeringen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Toezicht 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2022
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Werknemersregelingen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit inspecteur-generaal Nederlandse Arbeidsinspectie 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2022
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit plaatsvervangend secretaris-generaal 2009 SZW  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit programmadirectie Huisvesting SZW en VWS  
 
Versie geldend vanaf : 29-08-2012
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit secretaris-generaal SZW 2009  
 
Versie geldend vanaf : 09-02-2022
Ministeriele-regeling Organisatiebesluit BZK 2020  
 
Versie geldend vanaf : 13-11-2021
Ministeriele-regeling Organisatiebesluit Buitenlandse Zaken 2022  
 
Versie geldend vanaf : 02-08-2022
Ministeriele-regeling Organisatiebesluit Directoraten-Generaal Belastingdienst, Toeslagen en Douane 2021  
 
Versie geldend vanaf : 19-03-2022
Ministeriele-regeling Organisatiebesluit Ministerie van Algemene Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 27-01-2018
Ministeriele-regeling Organisatiebesluit Ministerie van Financiën 2020  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2022
Ministeriele-regeling Organisatiebesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 31-08-2022
Ministeriele-regeling Organisatiebesluit VWS 2021  
 
Versie geldend vanaf : 04-06-2022
Ministeriele-regeling Organisatieregeling dienstonderdelen OM 2012  
 
Versie geldend vanaf : 14-08-2012
KB Overdrachtsbesluit coördinatie reductie administratieve lasten voor bedrijfsleven  
 
Versie geldend vanaf : 17-06-2005
KB Overdrachtsbesluit inzake de verbindingsbeveiliging bevorderende taak (van ministerie van BuZa naar ministerie van BZK)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2001
KB Overdrachtsbesluit inzake de zorg voor het consumentenkrediet  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2001
KB Overdrachtsbesluit zorg voor de Wet op de Registeraccountants en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten  
 
Versie geldend vanaf : 02-05-2003
KB Overdrachtsbesluit zorg voor de Wet op de kansspelen  
 
Versie geldend vanaf : 05-03-2004
KB Overdrachtsbesluit zorg voor onderdelen Kernenergiewet  
 
Versie geldend vanaf : 14-09-2005
KB Overgangsbesluit beheer Voedsel en Waren Autoriteit  
 
Versie geldend vanaf : 20-06-2003
AMvB Penitentiaire maatregel  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Protocol KiM 2021  
 
Versie geldend vanaf : 18-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling EFRO doelstelling 2 programmaperiode 2007–2013  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2012
Ministeriele-regeling Regeling EFRO doelstelling 3 programmaperiode 2007–2013  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2012
Ministeriele-regeling Regeling Gegevensbescherming Militaire Operaties  
 
Versie geldend vanaf : 25-05-2018
Ministeriele-regeling Regeling Jeugdwet  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling benoeming voorzitter Kennisplatform Werk & Inkomen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling beperkende bepalingen openbaarheid archief Afdeling Financiële en Administratieve Zaken (FAZ), Financieel-economische Zaken (FEZ) en Facilitaire Zaken (1933) 1946-2005  
 
Versie geldend vanaf : 21-11-2012
Ministeriele-regeling Regeling bescherming persoonsgegevens in personeelsdossiers en Emplaza BZK  
 
Versie geldend vanaf : 06-01-2014
Ministeriele-regeling Regeling declaraties voor jeugdhulp, zorg en maatschappelijke ondersteuning  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2018
Ministeriele-regeling-BES Regeling doormandatering korpsbeheer politie en brandweer BES 2012  
 
Versie geldend vanaf : 07-07-2012
Ministeriele-regeling Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers overige stromingen  
 
Versie geldend vanaf : 11-05-2007
Ministeriele-regeling Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling houdende intrekking van diverse uitgewerkte regelingen en een wet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2013
Ministeriele-regeling Regeling indexering per 1 januari 2019 bedragen Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling informatieverstrekking en controleprotocol WIN 2005  
 
Versie geldend vanaf : 20-01-2006
Ministeriele-regeling Regeling inhoudelijk verslag nieuwkomers 2007 (niet-G31) en 2008 (G31 en niet-G31)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling integratie WUW-middelen gemeentefonds  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
Ministeriele-regeling Regeling langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling machtiging secretaris toetsingscommissie aanvullende uitkeringen Participatiewet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Regeling melding bijzondere voorvallen verpleegden  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2019
Ministeriele-regeling Regeling op het notarisambt  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling organisatie Kustwacht Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
Ministeriele-regeling Regeling participatiebudget  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2019
Ministeriele-regeling Regeling rechtspositie leden College bescherming persoonsgegevens  
 
Versie geldend vanaf : 29-07-2015
Ministeriele-regeling Regeling taakuitoefening en bevoegdheden IBTD  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling taken en bevoegdheden Functionaris Gegevensbescherming BZ  
 
Versie geldend vanaf : 19-04-2013
Ministeriele-regeling Regeling toezichtsbevoegdheden functionarissen voor gegevensbescherming OCW  
 
Versie geldend vanaf : 21-06-2018
Zbo Regeling tot mandaat Algemeen Directeur Koninklijke Bibliotheek Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018  
 
Versie geldend vanaf : 28-06-2018
Ministeriele-regeling Regeling vacatiegelden commissie van advies bezwaren functiewaardering politie  
 
Versie geldend vanaf : 19-01-2002
Ministeriele-regeling Regeling vacatiegelden leden commissie beheer landbouwgronden, provinciale commissie beheer landbouwgronden en geschillencommissie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen ex Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 per 1 januari 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen krachtens het Besluit langdurige zorg, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en ten behoeve van het overgangsrecht voor beschermd wonen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen per 1 januari 2017 krachtens het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 02-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling vergoeding commissie Advocatuur  
 
Versie geldend vanaf : 13-07-2005
Ministeriele-regeling Regeling verlenen volmacht en machtiging aan directeur Dienst ICT Uitvoering van Ministerie van Economische Zaken (verlenging van aantal overeenkomsten met ICT-dienstverleners)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling wijziging diverse regelingen (opheffing bedrijfslichamen en overname taken)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
RijksKB Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2010
RijksKB Reglement van orde voor de ministerraad  
 
Versie geldend vanaf : 16-04-2020
AMvB Reglement verpleging ter beschikking gestelden  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Reparatiebesluit BZK 2011  
 
Versie geldend vanaf : 28-06-2011
RijksKB Rijksbesluit aanpassing rijksbesluiten aan de oprichting van de nieuwe landen  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2010
Rijkswet Rijkswet houdende het verlenen van toestemming aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg om een huwelijk aan te gaan met Máxima Zorreguieta  
 
Versie geldend vanaf : 13-07-2001
Ministeriele-regeling SZW-intrekkingsregeling 2008  
 
Versie geldend vanaf : 25-09-2008
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA Fytosanitaire wetgeving  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2021
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA Wet op de dierproeven (IB02-SPEC 14, versie 3)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA Wijnregeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2021
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn (IB02-SPEC 02, versie 05)  
 
Versie geldend vanaf : 03-01-2022
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn tijdens transport (IB02-SPEC 17, versie 04)  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2019
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA dierlijke bijproducten (IB02-SPEC 33, versie 03)  
 
Versie geldend vanaf : 17-08-2020
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA diervoeder (IB02-SPEC 35, versie 04)  
 
Versie geldend vanaf : 15-11-2021
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA doden van gehouden dieren (IB02-SPEC 72, versie 05)  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2019
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA gewasbeschermingsmiddelen en biociden (IB02-SPEC 05, versie 03)  
 
Versie geldend vanaf : 17-08-2020
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA meststoffen (IB02-SPEC 07, versie 02)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2021
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA natuurwetgeving (IB02-SPEC 08, versie 03)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2020
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA visketen zeevisserij (IB02-SPEC 48, versie 02)  
 
Versie geldend vanaf : 03-01-2022
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid visketen kust- en binnenvisserij (IB02-SPEC 47, versie 03)  
 
Versie geldend vanaf : 03-01-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling ADL-assistentie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Kenniscentrum Grote Steden  
 
Versie geldend vanaf : 25-08-2005
Ministeriele-regeling Taakomschrijving Staatssecretaris van Justitie  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2001
Ministeriele-regeling Taakverdelingsbesluit OCW 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2022
Ministeriele-regeling Takenbesluit CJIB  
 
Versie geldend vanaf : 03-12-2021
AMvB Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
AMvB Tijdelijk besluit nummergebruik overheidstoegangsvoorziening  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2018
Ministeriele-regeling Tijdelijke mandaatregeling AO VWNW DJI 2014  
 
Versie geldend vanaf : 23-09-2016
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling inzake de toepassing van de Wet politiegegevens  
 
Versie geldend vanaf : 03-10-2018
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling verlof met elektronisch volgsysteem  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Toekenning vacatiegeld Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2006
Ministeriele-regeling Toekenning vacatiegeld voorzitter Begeleidingscommissie BIBOB  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2003
KB Toekenningsbesluit vaste beloning voorzitter en leden adviescommissie Benoeming raad van toezicht NOS  
 
Versie geldend vanaf : 28-09-2005
Ministeriele-regeling Tweede Benoemingsbesluit Toezichtsraad BIT  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Wet Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
Ministeriele-regeling Vacatiegeldenbesluit Raad van advies programma Erfgoed van de Oorlog  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2007
Ministeriele-regeling Vacatiegeldenbesluit Toetsingscommissie Getuigen Verhalen  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2008
Ministeriele-regeling Vacatiegeldenbesluit Toetsingscommissie behoud en toegankelijkheid erfgoed van de oorlog  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2008
Ministeriele-regeling Vaststelling organisatie en taakverdeling Ministerie van Algemene Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2002
Ministeriele-regeling Vaststelling vacatiegeld examencommissies zeevaart- en zeevisvaartdiploma's  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
Ministeriele-regeling Vaststelling vergoeding Technische commissie bodembeweging  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2003
Ministeriele-regeling Vaststelling vergoeding leden Adviescommissie exportkredietverzekering opkomende markten  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2002
Ministeriele-regeling Vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie energiebesparing door innovatie  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2002
Ministeriele-regeling Vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie infrastructuur technostarters  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2002
Ministeriele-regeling Vaststelling vergoeding voorzitter en leden programmacommissie van onderzoeksprogramma MVO  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2003
Ministeriele-regeling Vaststellingsbesluit Rijkshuisvestingsstelsel kantoren  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2016
Ministeriele-regeling Vaststellingsbesluit Rijkshuisvestingsstelsel specialties  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Vaststellingsbesluit taken staatssecretaris Van Hoof  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2004
KB Vaststellingsbesluit van een vaste vergoeding aan de leden van de Overleg- en begeleidingscommissie CAS  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
KB Vaststellingsbesluit vergoeding voorzitter Taskforce Woningbouwproductie  
 
Versie geldend vanaf : 05-04-2002
Ministeriele-regeling Vaststellingsbesluit vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Fonds voor Economische Opbouw Uruzgan  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2009
Ministeriele-regeling Vaststellingsbesluit vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2005
Ministeriele-regeling Vaststellingsbesluit vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie lange termijn energieonderzoek  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2005
Ministeriele-regeling Vaststellingsbesluit vergoedingen Adviescommissie SKE  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2006
Ministeriele-regeling Vergoeding leden Adviescommissie duurzame energie  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2002
Ministeriele-regeling Vergoeding werkzaamheden Adviescollege Programma Samenwerking Oost-Europa  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2002
Ministeriele-regeling Vergoedingenbesluit Adviescollege Verloftoetsing tbs  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Vergoedingenbesluit Commissie LIJ  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2016
Ministeriele-regeling Vergoedingenbesluit Commissie Stedelijke Distributie  
 
Versie geldend vanaf : 05-03-2005
Ministeriele-regeling Vergoedingenbesluit Landelijke adviescommissie plaatsing longstay forensische zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2015
KB Vergoedingenbesluit Technische commissie bodembescherming  
 
Versie geldend vanaf : 13-06-2008
Ministeriele-regeling Vergoedingenbesluit klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie 2013  
 
Versie geldend vanaf : 15-08-2013
Ministeriele-regeling Vergoedingenregeling Adviescommissie projecten ondernemerschap en onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 04-02-2001
Ministeriele-regeling Vergoedingenregeling Commissie Collectie Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 31-10-2020
KB Vergoedingenregeling Commissie van deskundigen gerechtsdeurwaarders  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
KB Vergoedingenregeling Commissie van deskundigen notariaat  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
KB Vergoedingenregeling Hof van Discipline 2002  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Vergoedingenregeling NRGD  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Vergoedingenregeling Onderwijsraad 2020  
 
Versie geldend vanaf : 25-06-2020
Ministeriele-regeling Vergoedingenregeling Raad voor cultuur  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
KB Vergoedingenregeling raad voor rechtsbijstand  
 
Versie geldend vanaf : 22-04-2021
Ministeriele-regeling Vergoedingenregeling voorzitter PWC  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-1999
Ministeriele-regeling Verkeersregeling Defensie  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2021
Ministeriele-regeling Verlofregeling TBS  
 
Versie geldend vanaf : 14-01-2022
KB Vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister 2022  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2022
Ministeriele-regeling Volmacht- en machtigingsbesluit roerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2018  
 
Versie geldend vanaf : 06-06-2018
Ministeriele-regeling Voorzieningenstelsel Buitenlandtoeslagen Rechterlijke Ambtenaren (VBRA)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Wachtgeldbesluit Buitenlandse Dienst  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-1959
Wet Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Rijkswet Wet instelling van de Orde van Oranje-Nassau  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1997
Wet Wet tot wijziging van bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
AMvB Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (inwerkingtreding Wet op de jeugdzorg)  
 
Versie geldend vanaf : 14-09-2005
AMvB Wijzigingsbesluit Arbeidsomstandighedenbesluit, enz. (inrichting registers en vaststellen van eisen aan de professionele uitoefening voor diverse beroepen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit subsidiëring voogdij- en gezinsvoogdij-instellingen en inrichtingen voor justitiële kinderbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-1994
AMvB Wijzigingsbesluit Metingsbesluit Binnenvaartuigen 1978  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-1998
AMvB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2006
AMvB Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet  
 
Versie geldend vanaf : 16-08-1996
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Drinkwaterregeling (herziening beoordelingsrichtlijn BRL 6010)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Drinkwaterregeling (implementatie Richtlijn (EU) 2015/1787)  
 
Versie geldend vanaf : 27-10-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (harmoniseren regels budgetbeheer Sociale verzekeringsbank)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (opnemen van derdenbeding in zorgovereenkomst)  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (opheffing Commissie voor bezwaarschriften van het Ministerie van OCW)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2011
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (samengaan CFI en IB-Groep tot de Dienst Uitvoering)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2010
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (systematiek van erkenning, regels verstrekken bewijs vakbekwaamheid en bestuurlijke boetes)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (aanpassen mobiliteitshulpmiddelen en toevoeging echtgenoot aan informeel tarief)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (afschaffen zorgprofiel VV10)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling ADL-assistentie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling ADL-assistentie en Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, enz. (aanpassingen organisatie en besturingsmodel Belastingdienst)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2011
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, enz. (instelling Landelijk kantoor Belastingregio’s)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2011
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Verlofregeling TBS (wijziging bijlage en tekstuele aanpassingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
KB Wijzigingsregeling Vervangingsregeling ministers  
 
Versie geldend vanaf : 03-04-2005

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?