Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de omzetbelasting 1968

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
24-9-2022
Downloads
1963
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet op de omzetbelasting 1968. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet op de omzetbelasting 1968  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2022
AMvB Aanpassingsbesluit Algemene douanewet  
 
Versie geldend vanaf : 27-09-2013
AMvB Aanpassingsbesluit WVO 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
AMvB Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Aanpassingsbesluit van enige uitvoeringsbesluiten (belastingherziening 2001)  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2007
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit certificerende instelling Jeugdwet 2019  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2019
Ministeriele-regeling Algemene aanwijzingen tijdelijk certificaat jeugdbescherming en jeugdreclassering  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Beleidsregel BTW-heffing bij terbeschikkingstelling personeel door sportservicebureaus  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2000
Beleidsregel Bankbedrijf, mutatietarief remisierprovisie  
 
Versie geldend vanaf : 14-03-1983
Zbo Beleidsregels CAK inkorten termijnen of niet verschuldigd zijn eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit Jeugdwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
AMvB Besluit aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie  
 
Versie geldend vanaf : 24-05-2016
AMvB Besluit bekostiging WEC 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Beleidsregel Besluit heffing van omzetbelasting ter zake van vouchers, waardebonnen en zegels  
 
Versie geldend vanaf : 29-08-2019
Beleidsregel Besluit noodmaatregelen coronacrisis  
 
Versie geldend vanaf : 20-09-2022
KB Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling aanvang overgangstermijnen aangaande registratie jeugd- en gezinsprofessionals in kwaliteitsregister jeugd  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2017
Beleidsregel Beëindiging toepassing nultarief voor leveringen en diensten ten behoeve van exploitanten van in het internationale verkeer varende binnenschepen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2003
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belasting zware motorrijtuigen, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling indirecte belastingen, Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Beleidsregel Consignatiezendingen  
 
Versie geldend vanaf : 02-05-1995
Beleidsregel Fiscale behandeling van Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV)  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-1990
Beleidsregel Heffing van omzetbelasting met betrekking tot arbodiensten  
 
Versie geldend vanaf : 11-08-2004
Beleidsregel Heffing van omzetbelasting met betrekking tot de terugzending van goederen binnen de Gemeenschap  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1995
Beleidsregel Heffing van omzetbelasting met betrekking tot de uitvoer van pleziervaartuigen  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2003
Beleidsregel Heffing van omzetbelasting met betrekking tot de verkoop van aandelen (Hoge Raad 9 juli 2004, nr. 38.026)  
 
Versie geldend vanaf : 03-08-2004
Beleidsregel Heffing van omzetbelasting met betrekking tot het beheren van kantines  
 
Versie geldend vanaf : 09-05-1975
Beleidsregel Heffing van omzetbelasting met betrekking tot intracommunautaire leveringen  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2002
Beleidsregel Heffing van omzetbelasting met betrekking tot zgn. houdstermaatschappijen en het houden van aandelen in het algemeen  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-1991
Beleidsregel Heffing van omzetbelasting ten aanzien van creditcards  
 
Versie geldend vanaf : 23-03-1983
Beleidsregel Heffing van omzetbelasting ten aanzien van opneming van zwervende en of noodlijdende dieren  
 
Versie geldend vanaf : 06-02-1980
Beleidsregel Heffing van omzetbelasting ten aanzien van opties op termijncontracten (1983)  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-1983
Beleidsregel Heffing van omzetbelasting ten aanzien van opties op termijncontracten (1996)  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-1996
Beleidsregel Heffing van omzetbelasting ten aanzien van rechtswinkels  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2001
Beleidsregel Heffing van omzetbelasting ten aanzien van veerdiensten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2003
Beleidsregel Heffing van omzetbelasting ten aanzien van verenigingen voor vreemdelingenverkeer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
Beleidsregel Inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen van rechtsverkeer, instelling en taakopdracht Coördinatiegroep Constructiebestrijding  
 
Versie geldend vanaf : 14-10-2010
Beleidsregel Intracommunautaire leveringen/met levering gelijkgestelde overbrenging/grenslanderijen  
 
Versie geldend vanaf : 11-03-1993
Beleidsregel Omzetbelasting en overdrachtsbelasting, verkoop onder voorwaarden  
 
Versie geldend vanaf : 24-09-2014
Beleidsregel Omzetbelasting, AWBZ- en Wmo- geïndiceerde zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Beleidsregel Omzetbelasting, administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 23-06-2021
Beleidsregel Omzetbelasting, aftrek van omzetbelasting  
 
Versie geldend vanaf : 23-09-2021
Beleidsregel Omzetbelasting, artiesten  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2007
Beleidsregel Omzetbelasting, beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen; bijzonder overheidstoezicht  
 
Versie geldend vanaf : 03-11-2021
Beleidsregel Omzetbelasting, btw-heffing bij werkzaamheden van toezichthouders en van leden van diverse commissies  
 
Versie geldend vanaf : 03-08-2021
Beleidsregel Omzetbelasting, btw-heffing en toepassing KOR bij zonnepanelen  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2021
Beleidsregel Omzetbelasting, fondswerving en kantines  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2021
Beleidsregel Omzetbelasting, heffing privégebruik auto en toepassing BUA  
 
Versie geldend vanaf : 04-07-2020
Beleidsregel Omzetbelasting, heffing van omzetbelasting bij invoer  
 
Versie geldend vanaf : 24-11-2007
Beleidsregel Omzetbelasting, heffing van omzetbelasting ten aanzien van factoorsovereenkomsten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Beleidsregel Omzetbelasting, intrekking diverse besluiten (2008)  
 
Versie geldend vanaf : 08-02-2008
Beleidsregel Omzetbelasting, leasing  
 
Versie geldend vanaf : 04-02-2007
Beleidsregel Omzetbelasting, levering en verhuur van onroerende zaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2013
Beleidsregel Omzetbelasting, maatstaf van heffing  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2020
Beleidsregel Omzetbelasting, margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Beleidsregel Omzetbelasting, ontwikkelingswerk; uitvoering van projecten in ontwikkelingslanden  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2015
Beleidsregel Omzetbelasting, registratiedrempel voor kleine ondernemers  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2021
Beleidsregel Omzetbelasting, reikwijdte VAVO-arrest bij samenwerkingen  
 
Versie geldend vanaf : 05-09-2019
Beleidsregel Omzetbelasting, ter beschikking stellen van personeel  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2022
Beleidsregel Omzetbelasting, teruggaaf van omzetbelasting bij kortingen in verband met de tijdelijke toepassing verlaagd btw-tarief voor energie  
 
Versie geldend vanaf : 14-07-2022
Beleidsregel Omzetbelasting, toelichting Tabel I  
 
Versie geldend vanaf : 20-04-2022
Beleidsregel Omzetbelasting, uitvoer van goederen als reizigersbagage  
 
Versie geldend vanaf : 22-07-2021
Beleidsregel Omzetbelasting, vaste inrichting  
 
Versie geldend vanaf : 19-12-2020
Beleidsregel Omzetbelasting, vragen en antwoorden fondswerving en kantines  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2013
Beleidsregel Omzetbelasting, vrijstelling diensten door componisten, schrijvers en journalisten  
 
Versie geldend vanaf : 05-12-2005
Beleidsregel Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel g, onder 1°, Wet op de omzetbelasting 1968  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2016
Beleidsregel Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, onderdeel w, van de Wet op de omzetbelasting 1968, bemiddeling bij gastouderopvang  
 
Versie geldend vanaf : 06-09-2008
Beleidsregel Omzetbelasting, vrijstelling; diensten en nauw daarmee samenhangende leveringen door werkgevers- en werknemersorganisaties aan hun leden tegen statutair vastgestelde contributie  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2016
Beleidsregel Omzetbelasting, vrijstellingen voor de diensten door lijkbezorgers, crematoria en exploitanten van begraafplaatsen  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2016
Beleidsregel Omzetbelasting, vrijstellingen, onderwijsvrijstelling  
 
Versie geldend vanaf : 05-09-2019
Beleidsregel Omzetbelasting. Toelichting snelle oplossingen btw  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-2021
Beleidsregel Omzetbelasting; fiscaal vertegenwoordiging  
 
Versie geldend vanaf : 25-12-2013
Beleidsregel Omzetbelasting; verzorging en verpleging van in een inrichting opgenomen personen  
 
Versie geldend vanaf : 29-12-2018
Ministeriele-regeling Overgangsbeschikking omzetbelasting 1968  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1973
Beleidsregel Plaats van dienst bij prestaties schade-expertisebureaus en averij-agentschappen  
 
Versie geldend vanaf : 16-06-1998
Ministeriele-regeling Regeling Jeugdwet  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling indexering per 1 januari 2019 bedragen Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling informatievoorziening WPO/WEC  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Beleidsregel Regeling inzake kredietverlening  
 
Versie geldend vanaf : 30-06-1997
Ministeriele-regeling Regeling subsidieverstrekking voor godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen ex Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 per 1 januari 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen krachtens het Besluit langdurige zorg, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en ten behoeve van het overgangsrecht voor beschermd wonen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen per 1 januari 2017 krachtens het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 02-01-2017
Beleidsregel Toepassing nultarief bij accijnsgoederen  
 
Versie geldend vanaf : 13-01-1999
Beleidsregel Toepassing van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van het bankbedrijf  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1979
Beleidsregel Toepassing van de wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van de termijnhandel (1969)  
 
Versie geldend vanaf : 21-03-1969
Beleidsregel Toepassing van de wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van de termijnhandel (1976)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1976
Beleidsregel Toepassing van de wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van het bankbedrijf  
 
Versie geldend vanaf : 14-03-1983
Ministeriele-regeling Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 15-04-2022
Beleidsregel Vereenvoudigde regeling voor intracommunautaire A-B-C transacties  
 
Versie geldend vanaf : 29-03-1993
Beleidsregel Vervallen en afzonderlijk verzoek om teruggaaf o.g.v. art. 29, lid 1, letter b, Wet OB’68  
 
Versie geldend vanaf : 09-05-1980
Beleidsregel Voorschrift inzake de bij de Wet op de omzetbelasting 1968 behorende tabel II  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Wijziging Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968  
 
Versie geldend vanaf : 09-06-1996
Ministeriele-regeling Wijziging Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 (verlaging van het algemene tarief)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-1992
Ministeriele-regeling Wijziging Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 en vaststelling regeling voor bestrijding van constructies m.b.t. onroerende zaken  
 
Versie geldend vanaf : 09-06-1996
Ministeriele-regeling Wijziging van enige uitvoeringsregelingen  
 
Versie geldend vanaf : 04-02-1996
AMvB Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (inwerkingtreding Wet op de jeugdzorg)  
 
Versie geldend vanaf : 14-09-2005
AMvB Wijzigingsbesluit Algemene douanewet, enz. (belastingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit douane en accijnzen (2) (tijdelijke opslag, entrepots en de invoering van de Wet op de accijns)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1992
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit douane en accijnzen (aanpassing aan de voltooiing van de interne markt)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1993
KB Wijzigingsbesluit Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2001
AMvB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 24-02-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2016
AMvB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
AMvB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 (BTW-regime voor bad- en zweminrichtingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1999
AMvB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 (herziening vrijstelling sociale en culturele prestaties alsmede aanpassing enkele onderdelen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
AMvB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 (invoering van een verleggingsregeling voor (beleggings)goud)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2000
AMvB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 (vrijstellingen prestaties van onderwijskundige aard en van sociale of culturele aard)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-1993
AMvB Wijzigingsbesluit enige fiscale Uitvoeringsbesluiten (2008)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2009
AMvB Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2013
AMvB Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en enige andere besluiten)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en enige andere besluiten)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
AMvB Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Algemene douaneregeling en enige uitvoeringsregelingen (fiscaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Algemene douaneregeling, enz. (militaire vrijstellingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (harmoniseren regels budgetbeheer Sociale verzekeringsbank)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 04-02-1996
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2015)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en enige uitvoeringsregelingen (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010  
 
Versie geldend vanaf : 18-03-2010
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen, enige overige uitvoeringsregelingen en Wet op de accijns  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2015 (fiscaliteit, toeslagen en douane en Wet op de accijns)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2017 (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2019 (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2020 (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2021 (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling in verband met de vereenvoudiging bekostiging po  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?